fishing vessel V
Change type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
ID Name Built Flag IMO ENI Type CA SC M C
6543 V3RJ9 Emma Helene 1985 8421236 N/A fishing vessel CA SC

6544 V3SL7 Helene 1985 8510958 N/A fishing vessel

6545 VA15S Hellevig 1988 8714578 N/A fishing vessel

6910 VA170M Eigenes 1975 7434652 N/A fishing vessel

6911 VA1S Havvon 1987 8603951 N/A fishing vessel

6546 VA22K Sjovik 2018 9826782 N/A fishing vessel

6912 VA2S Havfjord 2000 8965440 N/A fishing vessel

6913 VA87LS Nesejenta 2011 9608685 N/A fishing vessel

6914 VA97M Nordso 2019 9841550 N/A fishing vessel

6547 VE292 Gullberg 2000 9211810 N/A fishing vessel

257 VLI25 Cindy 1988 8816118 N/A fishing vessel

258 VLI27 Jeanet Maartje 1991 9019377 N/A fishing vessel

259 VLI27 Rosalia Clasina 1987 8612005 N/A fishing vessel SC

260 VLI28 Michael Nicky 1992 9056181 N/A fishing vessel

255 VLI5 Blue Fin 1986 8930005 N/A fishing vessel

256 VLI7 Eben Haezer 1997 9187198 N/A fishing vesselChange type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9