bulk carrier U
Change type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
ID Name Built Flag IMO ENI Type SU SC M C
161 UBC Saiki 2002 9255062 N/A bulk carrier

162 UBC Sydney 2001 9236078 N/A bulk carrier

163 UBC Toronto 2005 9300764 N/A bulk carrierChange type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9